Regulamin wydarzeń
SPOT by Linkhouse

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2023 r., przez cały okres trwania wydarzeń z serii “SPOT by Linkhouse”, zwanych dalej “Wydarzeniami”. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Wydarzeń.

2. Organizatorem Wydarzeń jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 3653108120 zwani dalej “Organizatorem”.

3. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniach, powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Wydarzeniach oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

4. Osobą kontaktową z ramienia Organizatora jest Aleksandra Krawiec, aleksandra.krawiec@linkhouse.co

5. Program Wydarzenia i informacje organizacyjne dostępne są na stronie: https://seopoland.pl/

§2 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Rejestracja na Wydarzenia odbywa się online, za pośrednictwem systemu Evenea. Rejestracji można dokonywać pod tym adresem.

2. Rejestracja na Wydarzenia wymaga wypełnienia i przesłania Organizatorowi Formularza rejestracyjnego, dostępnego pod tym adresem. Formularz rejestracyjny wiąże się bezpośrednio z zakupem biletu.

3. Dane osobowe Uczestnika podane w trakcie Rejestracji przetwarzane są przez Organizatora, zgodnie z Polityką prywatności Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. dostępną pod tym adresem

4. Jeżeli Kupujący nie jest uczestnikiem Wydarzenia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za przekazanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych Uczestnika. Kupujący oświadcza, że posiada stosowne upoważnienie od Uczestnika do przekazania Organizatorowi jego danych osobowych oraz ma prawo do udzielenia w imieniu Uczestnika zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W tym zakresie odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych Uczestnika, ponosi Kupujący.

5. W związku z charakterem organizowanych Wydarzeń oraz limitem liczby miejsc w lokalu, w którym odbywa się Wydarzenie, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji Uczestników zgłoszonych do udziału w Wydarzeniach. Selekcja odbywa się na podstawie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem systemu Evenea. 

6. Zawarcie Umowy odbywa się na warunkach określonych w Formularzu rejestracyjnym, Cenniku oraz Regulaminie i następuje z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty ceny Biletu upoważniającego do udziału w Wydarzeniach.

7. Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy ze względu na niezakwalifikowanie Uczestnika do udziału w Wydarzeniach zgodnie z ust. 5 powyżej. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Kupującego, poprzez stosowne powiadomienie, przekazane w formie mailowej, na maila wskazanego w Formularzu Rejestracyjnym. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. 

8. Prawo Organizatora, o którym mowa w ust. 7 powyżej, może zostać zrealizowane w szczególności w odniesieniu do Umów zawartych z Kupującymi, zajmującymi się działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Organizatora. 

9. W przypadku skorzystania przez Organizatora z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Organizator w terminie do 14 dni roboczych od dnia odstąpienia zwróci Kupującemu koszt zakupu Biletu. 

10. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi wstępu do lokalu, w którym odbywa się Wydarzenie, jest uiszczenie opłaty za udział w Wydarzeniu przez Kupującego oraz okazanie przez Uczestnika ważnego Biletu.

§3 BILETY

1. Bilety na wydarzenia dostępne są w cenie 49 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych brutto) i uprawniają do uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu oraz do odbioru 2 (słownie: dwóch) bezpłatnych napojów, które określone zostaną szczegółowo tydzień przed rozpoczęcie Wydarzenia na stronie seopoland.pl w zakładkach odpowiadającym miastom Wydarzeń. Lista napojów wskazana zostanie również przy barze w lokalu, w którym odbywa się Wydarzenie.

2. Odbiór napojów możliwy jest na Wydarzeniu, na które został zakupiony bilet i jest realizowany na podstawie Voucherów, otrzymanych przy wejściu na Wydarzenie. Vouchery nie mogą być wykorzystane na innych Wydarzeniach Organizatora.

3. Bilety są imienne. W razie chęci odsprzedania biletu na Wydarzenie, należy poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych uczestnika przypisanego do biletu.

4. Sprzedaż biletów organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu Evenea. Nie ma możliwości zakupu biletu stacjonarnie przed rozpoczęciem konferencji.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika w trakcie obowiązywania Regulaminu lub prowadzenia akcji promocyjnych. Zmiana Cennika nie jest uznawana za zmianę niniejszego Regulaminu.

§4 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik Wydarzeń wyraża dobrowolną oraz nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora Wydarzeń dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością Organizatora Wydarzeń.

2. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

3. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych oraz we wszystkich? materiałach marketingowych.


4. Uczestnik Wydarzeń wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach wulgarnych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

5. Uczestnik Wydarzeń wyraża zgodę, aby jego wizerunek pojawiał się w miejscach uwzględnionych w §4 wraz z wizerunkami innych uczestników Wydarzeń.

6. Niniejsza zgoda obejmuje zdjęcia i/lub filmy zawierające wizerunek uczestnika Wydarzeń wykonane przez Organizatora, jak i przez podmiot trzeci działający na zlecenie Organizatora.

§5 ZMIANA PROGRAMU WYDARZEŃ 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzeń, w tym w szczególności: tematów prelekcji, osób prelegentów, godzin prelekcji, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Wydarzeń, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora początkowy program Wydarzeń okaże się niemożliwy lub znacznie utrudniony do zrealizowania, a w szczególności z powodu wystąpienia zdarzeń losowych oraz innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora. 

2. Wszelkie zmiany w programie Wydarzeń będą komunikowane Kupującym oraz Uczestnikom poprzez wysyłanie przez Organizatora stosownych wiadomości mailowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzeń i odstąpienia od zawartych Umów w terminie do 3 dni przed określonym na stronie seopoland.pl terminem Wydarzenia w danym mieście. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego, wskazany w Formularzu rejestracyjnym lub adres poczty elektronicznej Kupującego, z którego złożono zamówienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora, Organizator w terminie do 14 dni roboczych od dnia odstąpienia zwróci Kupującemu wartość zakupionego Biletu. 

6. Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego lub zgłoszonego przez niego Uczestnika. Do rażącego naruszenia zaliczane jest zachowanie Kupującego lub Uczestnika, utrudniające przeprowadzenie Wydarzeń.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) Uczestnik Wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że:

a. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzeń jest Grupa KBR Chlewiński i Kozłowski S.K.A. z siedzibą w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940617, NIP: 6342871729, REGON: 3653108120 (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem” oraz “Organizatorem”). 

b. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Organizatorem, będącym Administratorem danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl.

c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Wydarzeń, a także dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora.

d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

e. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Wydarzeń mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników Wydarzeń zostaną przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych Kupujących oraz Uczestników mogą być m.in.: 

1) dostawcy płatności elektronicznych oraz elektronicznych systemów, za pośrednictwem których uruchomiona zostaje Rejestracja oraz zakup Biletów; 

2) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę oraz infrastrukturę informatyczną i sieciową; 

3) podmioty zaangażowane w organizację i realizację Wydarzeń, w tym właściciel obiektu, w którym odbywać się będą Wydarzenia, inni podwykonawcy Administratora, firmy zapewniające oprawę wizualną, podmioty odpowiadające za marketing oraz organizację Wydarzeń;

f. Dane osobowe uczestników Wydarzeń będą przetwarzane przez czas organizacji przez Organizatora Wydarzeń, o którym mowa w niniejszym Regulaminie lub zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych we wskazanym celu.

g. Kupujący oraz Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy skontaktować się z Administratorem. 

h. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO. gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

i. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w Wydarzeń.

§7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzeń wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl.

2. Reklamacje Uczestników Wydarzeń mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia w danym mieście.

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://seopoland.pl/regulamin/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nim umowy nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2023.