Organizatorem Konferencji jest SEO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-008), ul. Warszawska 40/2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925670, NIP: 9542831742, REGON: 52015826000000, o kapitale zakładowym w wysokości: 10.000 zł („Organizator”). Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem – listownie na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice; mailowo na adres: kontakt@seopoland.pl; telefonicznie pod numerem: +48 570 315 836.


DEFINICJE

Bilet – elektroniczny dokument imienny wystawiany na Uczestnika uprawniający do udziału w Konferencji oraz odbioru pozostałych świadczeń zgodnie z Pakietem

Cennik – zestawienie przestawiające w sposób porównawczy Opłaty za Pakiety i ich zakres przedmiotowy; Cennik dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem: https://seopoland.pl

Formularz zgłoszeniowy (Formularz) – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://seopoland.pl, za pośrednictwem którego Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w Konferencji i dokonują zakupu Biletu w ramach wybranego Pakietu

Harmonogram – szczegółowy harmonogram Konferencji określony przez Organizatora, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://seopoland.pl; Harmonogram ma charakter informacyjny, a godziny w nim podane mogą ulec zmianie

Konferencja – konferencja SEO odbywająca się na zasadach określonych w Regulaminie oraz według Harmonogramu, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”)

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Rejestracji

Opłata – opłata za wybrany Pakiet określona w Cenniku; jej wysokość jest uzależniona od wybranego Pakietu i zakresu świadczeń przysługujących Uczestnikowi w ramach Konferencji

Pakiet (konferencyjny) – odpłatne świadczenia przysługujące Uczestnikowi w ramach Konferencji, obejmujące w szczególności Bilet a także pozostałe świadczenia wskazane w Cenniku; dostępne są trzy Pakiety: Standard, Plus oraz VIP; szczegółowy zakres świadczeń w ramach Pakietów jest każdorazowo publikowany na stronie internetowej Organizatora; liczba Pakietów jest ograniczona, zaś Organizator nie gwarantuje możliwości zakupu danego Pakietu w przypadku jego wyczerpania

Prelegent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wygłaszająca prelekcję w ramach Konferencji zgodnie z Harmonogramem; lista Prelegentów dostępna jest na stronie Organizatora pod adresem: https://seopoland.pl; lista Prelegentów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie

Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: https://seopoland.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy

Rejestracja – zgłoszenie chęci udziału w Konferencji przez Kupującego polegające na wypełnieniu Formularza i dokonania zakupu Biletu, w tym skutecznego wniesienia Opłaty za wybrany Pakiet; w imieniu Uczestnika Rejestracji może dokonać Kupujący

Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, zewnętrzne zarówno w stosunku do Organizatora, jak i do Uczestnika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak katastrofy naturalne, nadzwyczajne zjawiska pogodowe, epidemie, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny, niecodzienne zachowania zbiorowości oraz działania władz publicznych

Strona (internetowa) – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem https://seopoland.pl, na której umieszczone są informacje na temat Konferencji, a także Formularz zgłoszeniowy

Uczestnik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Konferencji, która zwarła Umowę we własnym imieniu lub została wskazana przez Kupującego jako osoba uczestnicząca w Konferencji

Umowa (uczestnictwa) – umowa o udział Uczestnika w Konferencji, zawierana na czas trwania danej edycji Konferencji między Uczestnikiem a Organizatorem, na podstawie postanowień Regulaminu i danych Formularza zgłoszeniowego

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konferencji organizowanej przez Organizatora.
1.2. W celu dokonania Rejestracji po stronie Kupującego muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interfejsu strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem: https://seopoland.pl, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail.
1.3. Rejestrując się do udziału w Konferencji, Kupujący będący Uczestnikiem oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje Rejestracji na rzecz osoby trzeciej będącej Uczestnikiem, poprzez Rejestrację zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania Regulaminu przez Uczestnika oraz umożliwienia Uczestnikowi zapoznania się z Regulaminem.
1.4. Podczas udziału w Konferencji Uczestnicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności nieutrudniania i niezakłócania innym Uczestnikom swobodnego udziału w Konferencji, jak również do stosowania się do wytycznych i zaleceń Organizatora.
1.5. Z uwagi sytuację epidemiologiczną w czasie trwania Konferencji Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich aktualnych na dzień Konferencji wymogów związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi na epidemię COVID-19, w szczególności tych wynikających z konieczności przestrzegania przez Organizatora szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji konferencji w trakcie epidemii COVID-19, w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-C0V-2, tj. w szczególności do zachowania odległości wynoszącej co najmniej 1,5 metra, dezynfekcji rąk przed wejściem do miejsca odbywania się Konferencji, zakrywania ust i nosa, wypełnienia ankiety informacyjnej dotyczącej stanu zdrowia Uczestników oraz poddaniu się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała oraz innych wymogów aktualnych na dzień Konferencji. Lista wymogów będzie dostępna dla Uczestników w miejscu
odbywania się Konferencji. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z tymi wymogami i ich przestrzegania w trakcie Konferencji.
1.6. Zmiana wymogów, o których mowa w ust. 1.5. powyżej nie stanowi zmiany Regulaminu.

2. ZASADY PORZĄDKOWE

2.1. W miejscu odbywania się Konferencji zabrania się wnoszenia oraz posiadania broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub wybuchowych, napojów alkoholowych, innych środków odurzających lub psychotropowych.
2.2. W czasie trwania Konferencji zabronione jest: palenie tytoniu, używanie ognia, substancji chemicznych i pożarowo niebezpiecznych, blokowanie ciągów komunikacyjnych oraz przejść i wyjść ewakuacyjnych. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
2.3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, w którym odbywać się będzie Konferencja. Regulaminy oraz zasady bezpieczeństwa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są dostępne pod adresem: https://seopoland.pl/dodatkowe-regulaminy/.
2.4. Podczas Konferencji zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez Uczestników bez uprzedniej zgody Organizatora.
2.5. Uczestnik jest zobowiązany zgłaszać Organizatorowi wszelkie niedogodności związane ze zdrowiem lub samopoczuciem, powstałe w czasie trwania lub w wyniku udziału w Konferencji.
2.6. W dniu Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do odebrania identyfikatora przed rozpoczęciem swojego udziału w Konferencji. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, w tym do okazania identyfikatora na każdą prośbę Organizatora. Zakazane jest przekazywanie identyfikatora osobom trzecim.
2.7. Osoby znajdujące się w stanie upojenia alkoholowego oraz osoby nietrzeźwe zachowujące się w sposób mogący naruszyć prawa osób trzecich, w szczególności Uczestników oraz personelu Konferencji lub mogące niszczyć mienie w miejscu odbywania się Konferencji mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Konferencji przez przedstawicieli Organizatora.
2.8. Organizator uprawniony jest do wezwania Uczestnika, który narusza zasady porządkowe lub postanowienia Regulaminu, do opuszczenia miejsca odbywania się Konferencji. Niniejsze nie będzie stanowić naruszenia Umowy przez Organizatora.
2.9. Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi wszelkie przypadki nieodpowiednich bądź niepokojących zachowań.

3. DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

3.1. Konferencja odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. w Krakowie, w budynku ICE Kraków, pod adresem wskazanym na Stronie internetowej Organizatora.
3.2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu lub miejsca Konferencji, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy. O zmianie terminu lub miejsca Konferencji Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres podany w Formularzu. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Konferencji Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie miejsca lub terminu Konferencji.
3.3. Szczegółowy Harmonogram wraz z listą Prelegentów, w tym listą Prelegentów udzielających konsultacji w ramach Pakietu VIP, dostępny jest na Stronie internetowej Organizatora.
3.4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Harmonogramu lub listy Prelegentów, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy. O zmianie Harmonogramu lub listy Prelegentów Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres podany w Formularzu oraz poprzez odpowiednie komunikaty publikowane na stronie internetowej Organizatora.
3.5. Podczas Konferencji Organizator zapewnia Uczestnikom środki do dezynfekcji rąk, oraz catering i napoje, jak również inne świadczenia w ramach Pakietu wybranego przez Klienta.

4. WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKÓW ORAZ REJESTRACJA

4.1. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.2. Rejestracja na Konferencje odbywa się online za pośrednictwem Formularza. Wraz z wypełnieniem Formularza Kupujący dokonuje wyboru Pakietu.
4.3. Warunkiem udziału Uczestnika w Konferencji jest: (i) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu; (ii) zapoznanie się z Polityką prywatności; (iii) wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza; (iv) dokonanie zakupu Biletu w ramach wybranego Pakietu; (v) uiszczenie Opłaty za wybrany Pakiet.
4.4. W sytuacji, gdy Rejestracji dokonuje Kupujący niebędący Uczestnikiem, Kupujący jest odpowiedzialny za kompletność i poprawność danych osobowych Uczestnika podanych w Formularzu.
4.5. Do zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w Regulaminie, Formularzu oraz Cenniku dochodzi z chwilą dokonania przez Kupującego zakupu Biletu oraz skutecznego wniesienia Opłaty za wybrany Pakiet.
4.6. Z momentem przesłania Formularza Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w Formularzu potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z informacjami o wybranym Pakiecie. Na nie krócej niż 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem Konferencji Kupujący
otrzyma na wskazany adres e-mail bilet, innego rodzaju dokument lub kod QR umożliwiający mu wstęp na Konferencję.
4.7. Organizator utrwala, zabezpiecza i udostępnia Kupującemu treść zawieranej Umowy poprzez jej wysłanie na adres e-mail Kupującego podany przez niego w Formularzu.
4.8. Wykonanie Umowy przez Organizatora następuje w dniu odbywania się Konferencji.

5. CENNIK I OPŁATY

5.1. Udział w Konferencji jest odpłatny, zaś wysokość Opłaty jest uzależniona od wybranego Pakietu i wynikającego z niego zakresu świadczeń przysługujących Uczestnikowi w ramach Konferencji.
5.2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
5.3. Dokonanie Opłaty za udział w Konferencji jest możliwe poprzez: (i) przelew bankowy; (ii) zewnętrzny system płatności Tpay; (iii) zewnętrzny system płatności PayPal.
5.4. W przypadku wyboru metody płatności w formie przelewu bankowego, Kupujący po przesłaniu Formularza otrzymuje dane do dokonania Opłaty za udział w Konferencji i jest zobowiązany do dokonania Opłaty w terminie 3 (trzech) dni od dnia przesłania Formularza (warunek zawieszający). Jeśli Kupujący nie dokona Opłaty za udział w Konferencji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, warunek traktuje się jako niespełniony, a pomiędzy Stronami nie dochodzi do zawarcia Umowy.
5.5. W przypadku wyboru metody płatności w formie zewnętrznego systemu płatności Tpay lub PayPal, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do wybranego zewnętrznego systemu płatności i dokonuje Opłaty za udział w Konferencji zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę wybranego zewnętrznego systemu płatności.
5.6. Na każdy sprzedany Bilet Organizator wystawia dokument sprzedażowy w formie faktury VAT po zaksięgowaniu Opłaty za udział w Konferencji. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie i wysyłkę faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu.
5.7. Uczestnik ma możliwość dokonania wymiany Biletu zakupionego w ramach wybranego Pakietu na Bilet w ramach wyższego Pakietu, za dopłatą zgodnie z Cennikiem. O chęci dokonania wymiany Biletu Uczestnik powinien poinformować Organizatora na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl. Organizator dokona wymiany w przypadku posiadania przez Organizatora Pakietu, na który wymiany chce dokonać Uczestnik.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Z uwagi na charakter Konferencji oraz limit miejsc Organizator ma prawo odstąpić od Umowy w szczególności w sytuacji, gdy limit Uczestników zostanie przekroczony, o
czym Kupujący zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na adres e-mail podany w Formularzu.
6.2. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Umowy, o którym mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu Opłatę w ten sam sposób, w jaki została uiszczona płatność lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na prośbę Organizatora.
6.3. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl.
6.4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od Umowy, o którym mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Opłatę w ten sam sposób, w jaki została uiszczona płatność.
6.5. Bilet Uczestnika, który skutecznie odstąpił od Umowy, zostaje unieważniony, co Organizator potwierdza na adres e-mail podany w Formularzu.
6.6. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany osoby Uczestnika. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni roboczych przed dniem odbywania się Konferencji. Zmiana osoby Uczestnika wymaga przekazania przez Kupującego informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl, wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy. Organizator dokona zmiany Uczestnika, jeśli spełnia on warunki określone w pkt. 4.1. Regulaminu a jednocześnie nie zachodzą przesłanki określone w pkt. 6.1. Regulaminu.

7. WIZERUNEK I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Przebieg Konferencji może być utrwalany przez Organizatora w formie fotograficznej, nagrania dźwięku i/lub obrazu, które następnie zostaną wykorzystane na stronie internetowej Organizatora oraz w środkach masowego przekazu takich tak radio i telewizja, w szczególności w celu zdania relacji z przebiegu Konferencji oraz innych publikacjach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Konferencji, a także na stronach internetowych podmiotów nie będących Organizatorem. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Konferencji, Kupujący wyraża zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7.2. W przypadku gdy Kupujący nie jestem Uczestnikiem, Kupujący oświadcza, że pozyskał od Uczestnika upoważnienie do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku na zasadach analogicznych jak te wskazane w ust. 7.1. powyżej i udziela takiej zgody Organizatorowi.
7.3. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 7.1. lub ust. 7.2. powyżej, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, wysyłając oświadczenie o braku zgody na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl.
7.4. Podczas Konferencji Uczestników obowiązuje całkowity zakaz utrwalania jej przebiegu, w jakiejkolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora. Zgoda, o której mowa w zdaniu uprzednim nie jest wymagana w przypadku utrwalania oraz publikowania zdjęć lub niewielkich nagrań za pośrednictwem platform takich Instagram, Facebook, LinkedIn.
7.5. Wszelkie materiały prezentowane w trakcie trwania Konferencji lub w inny sposób udostępnione Uczestnikom, a także ich elementy składowe, stanowią prawnie chronione dobra niematerialne, a prawo do nich przysługują odpowiednio Organizatorowi lub osobom trzecim. Z tego też względu nie mogą być wykorzystywane przez Uczestników bez uprzedniego uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody odpowiednio Organizatora lub osoby trzeciej z tym zastrzeżeniem, iż Uczestnicy są uprawnieni do wykorzystywania na własne potrzeby materiałów udostępnionych Uczestnikom przez Organizatora w ramach wybranego Pakietu.
7.6. Po zakończeniu Konferencji Uczestnik otrzyma od Organizatora materiały udostępnione w ramach wybranego Pakietu w wersji elektronicznej. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem przez okres 1 (jednego) roku od dnia ich udostępnienia przez Organizatora.
7.7. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów udostępnionych przez Organizatora wykraczające poza ich wykorzystywanie przez Uczestników na własne potrzeby jest zabronione.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://seopoland.pl/polityka-prywatnosci/.
8.2. Klient wykupujący Pakiet w imieniu Uczestnika niebędącego Klientem zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi do zapoznania się z Polityką prywatności, o której mowa w ust. 8.1. powyżej.

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje związane z Konferencją należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@seopoland.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
9.2. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. W odniesieniu do Uczestników, którzy nie są Konsumentami, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konferencji.
10.2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników, którzy są Konsumentami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, jest ograniczona do Ceny, zgodnie z wybranym Pakietem.
10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, jaki jest spowodowany wystąpieniem Siły wyższej.
10.4. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez Uczestników na skutek udziału w Konferencji lub jego śmierć.
10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zniszczone, zgubione lub pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie trwania Konferencji.

11. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z COVID-19

11.1. W Konferencji może wziąć udział łącznie 1.900 Uczestników. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitu Uczestników oraz zmiany liczby poszczególnych Pakietów w szczególności w związku z obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez masowych związanymi z COVID-19. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej na obszarze Polski.
11.2. Organizator zastrzega możliwość zmiany zakresu świadczeń przysługujących Uczestnikowi w ramach Konferencji z uwagi na zakup konkretnego Pakietu, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania zasad organizacji Konferencji do wytycznych sanitarnych obowiązujących w dniu Konferencji z uwagi na epidemię COVID-19. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu odpowiedniej części Opłaty w ten sam sposób, w jaki płatność została dokonana lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na prośbę Organizatora.
11.3. W sytuacji, gdy po dokonaniu zakupu Biletu okaże się, że udział w Konferencji przez Uczestnika jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie lub zmianę limitu Uczestników lub poszczególnych Pakietów z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku z obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez masowych związanych z COVID-19 lub odwołaniem Konferencji, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia przesłanek do odstąpienia od Umowy przez Organizatora, na adres e-mail podany w Formularzu.
11.4. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Umowy, o którym mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu Opłatę w ten sam sposób, w jaki została uiszczona płatność.
11.5. W sytuacji, gdy limit Uczestników będzie musiał zostać ograniczony z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku z obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez masowych związanych z COVID-19, pierwszeństwo uczestnictwa w Konferencji będzie przysługiwało Uczestnikom zgodnie z datą ich Rejestracji, poczynając od najwcześniejszej.
11.6. W szczególnych przypadkach wystąpienia Siły wyższej, w szczególności w przypadku wprowadzenia zakazu lub znacznego ograniczenia możliwości organizacji Konferencji przez organy władzy publicznej lub samorządowej Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Konferencji w formie online.
11.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.7. powyżej Organizator poinformuje o przeprowadzeniu Konferencji w formie online niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później jednak niż 7 dni przed dniem Konferencji na adres e-mail podany w Formularzu, chyba że zdarzenia, o których mowa w ust 11.7. powyżej wystąpią później. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy, a Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu za wyjątkiem roszczenia o zwrot równowartości niewykonanego świadczenia, zgodnie z Pakietem.
11.8. Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia Siły wyższej Organizator ma prawo zmienić termin, miejsce lub formułę Konferencji, albo odwołać Konferencję, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 3 (trzy) dni przed dniem odbywania się Konferencji na adres e-mail podany w Formularzu, chyba że okoliczność Siły wyższej wystąpi później. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy, a Uczestnikowi nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu za wyjątkiem roszczenia o zwrot równowartości niewykonanego świadczenia, zgodnie z Pakietem.
11.9. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż roszczenie o zwrot niewykonanego świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi w sytuacji, gdy niewykonanie świadczenia było skutkiem działania lub zaniechania Uczestnika, a także w innych sytuacjach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

12.1. Do Klientów niebędących Konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:
12.1.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści;
12.1.2. spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem, a Organizatorem rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
12.1.3. W przypadku zmiany terminu Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, niezwiązanych z wystąpieniem Siły wyższej, Kupujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy. W przypadku gdy nie złoży oświadczenia, o którym mowa w zdaniu uprzednim uznaje się, że zaakceptował on nowy termin Konferencji, zaś jego prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
13.2. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
13.3. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia danego Uczestnika z udziału w Konferencji oraz powoduje utratę prawa do pozostałych świadczeń przysługujących Uczestnikowi w ramach wybranego Pakietu.
13.4. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana porządku prawnego lub formy prawnej działalności Organizatora) lub technicznych (modernizacja procesu rejestracji, strony internetowej Organizatora lub Formularza zgłoszeniowego), jak również w przypadku wystąpienia Siły wyższej. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w drodze mailowej, na adres podany w Formularzu na 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie. Jeśli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik niebędący Konsumentem nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń. Uczestnik, który jest Konsumentem, musi ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu. Jeśli odmówi akceptacji zmienionego Regulaminu, uważa się, że odstąpił on od Umowy.
13.5. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będącym Konsumentem dotyczącego Umowy, Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
13.6. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulamin będzie tak
interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
13.7. Data wejścia w życie Regulaminu: 28.06.2022 r.